Regulamin zwrotów i wymian towarów w salonach Sinsay

Regulamin obowiązuje w sklepach SINSAY od 01 lutego 2020 roku

 

§ 1

Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa, wiążące każdego Konsumenta, zasady  sprzedaży i zwrotu Towaru w Salonach SINSAY.
Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem przeprowadzana będzie od dnia 01 lutego 2020 roku do dnia podania do publicznej wiadomości (zgodnie z §7 niniejszego Regulaminu) informacji o odwołaniu poniższych zasad sprzedaży i zwrotu.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Organizator - LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39-44
Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem - każda umowa sprzedaży zawierana z udziałem konsumenta, na mocy której Konsument nabywa Towar w Salonie SINSAY położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Towar - odzież oraz inne towary tworzące lub uzupełniających style i trendy w modzie marki SINSAY, będące w aktualnej ofercie konkretnego Salonu SINSAY, którego dotyczy sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem.
Salon SINSAY - znajdujący się na terenie Polski Salon, w którym sprzedawany jest Towar,    a który wskazany jest na stronie internetowej www.Sinsay.com .
Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Sprzedaży objętej niniejszej Regulaminem a także jest osobą kupującą Towar jako konsument w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów  prawa.
Salon Outletowy – znajdujący się na terenie Polski Salon, w którym sprzedawany jest Towar, a który wskazany jest na stronie internetowej www.Sinsay.com i oznaczony jako outletowy.

§3

Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem odbywać się będzie w Salonach SINSAY znajdujących się na terenie Polski, których zestawienie znajduje się na stronie internetowej www.Sinsay.com, w godzinach ich otwarcia za wyjątkiem Salonów Outletowych.

§4

Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem opierają się o następujące zasady:

Konsument ma prawo a nie obowiązek skorzystać z zasad sprzedaży i zwrotu objętych niniejszym Regulaminem a także ze wszystkich praw, jakie przysługują mu na mocy niniejszego Regulaminu.

Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem oparte są o następujące zasady:

a)   każdy Konsument ma prawo dokonać zwrotu Towaru zakupionego w Salonie SINSAY w terminie do 30 dni od dnia dokonania jego zakupu (tzn. od dnia ujawnionego na  paragonie fiskalnym jako data sprzedaży);

b)   Towar, który Konsument zamierza zwrócić na zasadach niniejszego Regulaminu:

  • nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie ani nie może posiadać żadnych innych, nawet nieznacznych wad fizycznych,
  • musi posiadać przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (w tym metki), w które zaopatrzył Towar sprzedawca w chwili zakupu. Oznaczenia takie muszą być oryginalne (tj. pochodzić od sprzedawcy) i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do Towar
  • towar, który w momencie sprzedaży był specyficznie zapakowany (np. buty), powinien znajdować się w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu,
  • nie może być przedmiotem zwrotu Towar, którego cena w momencie jego sprzedaży została obniżona ze względu na wady fizyczne, uszkodzenia,
  • niepełną wartość, jakie występowały w Towarze. Zwrotom nie podlegają torby papierowe.

c)    Aby skorzystać z zasad zwrotu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, Konsument powinien udać się osobiście do jakiegokolwiek Salonu SINSAY położonego na terenie Polski a także okazać i doręczyć sprzedawcy oryginalny paragon fiskalny, który został mu wydany w momencie zakupu zwracanego Towaru oraz wydać sprzedawcy towar, który spełnia wymogi opisane w §4 ust.2 podpunkt b niniejszego Regulaminu, a w przypadku płatności kartą płatniczą również wydruk potwierdzenia tej transakcji.

d)    W razie uznania przez sprzedawcę, iż dana sytuacja kwalifikuje się do zwrotu Towaru zgodnie z niniejszym Regulaminem, sprzedawca odbierze od Klienta Towar a także wydany Klientowi w momencie zakupu paragon fiskalny a następnie zwróci Klientowi kwotę równą cenie, którą Klient uiścił w momencie zakupu Towaru. Zwrot ceny, którą Klient uiścił w momencie zakupu, odbywa się w taki sposób, w jaki dokonano płatności.  Jeżeli Klient zapłacił kartą podarunkową zwrot odbywa się w gotówce.

e)    W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania zasad Sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem, w szczególności wątpliwości, co do faktu objęcia określonej sztuki Towaru sprzedażą na warunkach niniejszego Regulaminu, decydujące znaczenie  ma informacja Kierownika Salonu SINSAY.

f)    Brak zgłoszenia chęci skorzystania z możliwości zwrotu Towaru (na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie) w terminie 30 dni od dnia jego zakupu oznacza, iż Konsument zaniechał możliwości skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji, z chwilą upływu terminu, o którym mowa w zdaniu  poprzedzającym,  traci on  ostatecznie  możliwość  skorzystania  z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu w odniesieniu do Towaru, co, do którego upłynął termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 5

Konsument przed zakupem Towaru powinien upewnić się co do faktu czy Towar, który zamierza nabyć podlega sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem tj. czy w razie zgłoszenia przez niego żądania zwrotu Towaru w terminie 30 dni (na zasadach opisanych w Regulaminie) będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 
Konsument, który zamierza skorzystać ze sprzedaży i zwrotu objętego niniejszym Regulaminem, ma prawo i obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który jest udostępniony do wglądu we wszystkich Salonach SINSAY, których dotyczy sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem.

§ 6

Informacja o sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem Organizator nie odpowiada.

§ 7

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania zasad sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Salonach SINSAY.

§ 8

Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.02.141.1176). 2. 2. Podstawą do ewentualnych reklamacji Towaru, które wynikają z niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy wymienionej w zdaniu poprzedzającym, jest dowód zakupu Towaru w konkretnym Salonie  SINSAY.

§ 9

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem, Konsument obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia usiłowania jej zwrotu, skierować na piśmie do LPP S.A. Z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39/44 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 10

Dopuszczalne jest dokonywanie przez Organizatora zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia liczby Salonów SINSAY objętych niniejszą sprzedażą a także w zakresie zmian jej zasad. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Salonach SINSAY.

§ 11

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

Organizator udostępni do wglądu niniejszy Regulamin we wszystkich Salonach SINSAY, które objęte są sprzedażą opisaną w niniejszym Regulaminem.

Wszelkie sprawy sporne związane ze sprzedażą objętą niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne stanowią inaczej.

Czy ta odpowiedź była pomocna?