🍋 Już są! Letnie nowości dla całej rodziny i do domu 🤩 Skorzystaj teraz >>

ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SINSAY CLUB

Organizatorem Programu Lojalnościowego jest:

LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000000778, REGON: 190852164, NIP: 583-10-14-898, kapitał zakładowy 3.708.482 zł, wpłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).

1. DEFINICJE 

1.1. Aplikacja - oprogramowanie przeznaczone do użytkowania na urządzeniach przenośnych posiadających dostęp do Internetu, pracujących w oparciu o system operacyjny Android lub iOS, w szczególności telefony komórkowe i tablety, umożliwiające korzystanie z Serwisu.

1.2. Sinsay ID - unikalny kod kreskowy wraz z numerem, przypisany do Konta danego użytkownika Serwisu, umożliwiający jego identyfikację dla celów Programu Lojalnościowego.

1.3. Konto - indywidualny profil użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.

1.4. Kupon - elektroniczny kod uprawniający Użytkownika do zakupów towarów ze zniżką wobec ceny regularnej (rabat) uzyskany przez Uczestnika w zamian za Punkty zgromadzone na Koncie.

1.5. Salon - punkt sprzedaży stacjonarnej Organizatora prowadzony pod marką Sinsay na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem sklepów outletowych.

1.6. Polityka prywatności - dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika dostępny TUTAJ.

1.7. Punkty - jednostki przyznawane Użytkownikowi za zakupy towarów w Salonach lub w Serwisie, a także inne aktywności Użytkownika, na warunkach, które będę ogłaszane przez Organizatora w ramach Sinsay Club;

1.8. Serwis - sklep online prowadzony pod adresem internetowym: https://www.sinsay.com/pl/pl/, dostępny przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych lub Aplikacji;

1.9. Sinsay Club - program lojalnościowy skierowany do klientów sieci sprzedaży Organizatora pod marką Sinsay zarówno Salonów jak i Serwisu.

1.10. Uczestnik - każda osoba posiadająca konto w Serwisie.

1.11. Zasady - niniejszy dokument

2. UDZIAŁ W SINSAY CLUB

2.1. Uczestnikiem Sinsay Club może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca aktywne Konto.

2.1.1. osoby posiadające już Konto w Serwisie - poprzez akceptację Zasad i zapoznania się z Polityką prywatności;

2.1.2. osoby rejestrujące się w Serwisie - poprzez założenie Konta.

2.2. Uczestnik sam podaje i modyfikuje swoje dane osobowe i odpowiada za ich autentyczność i poprawność.

2.3. Uczestnik nie może współdzielić ani udostępniać Konta, ani Sinsay ID innym osobom.

2.4. W przypadku, gdy dana osoba dokona założenia kolejnego Konta (w trakcie, gdy wcześniejsze Konto, pozostaje aktywne), np. przy użyciu innego adresu poczty elektronicznej (e-mail), będzie traktowany jako odrębny Uczestnik.

2.5. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia praw związanych z jego udziałem w Sinsay Club na jakąkolwiek osobę trzecią, w tym w szczególności nie jest uprawniony do transferu Punktów, również między swoimi Kontami.

2.6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora możliwości wystąpienia nieprawidłowości po stronie Uczestnika, w tym w szczególności związanych z ewentualnym nieprzestrzeganiem Regulaminu Organizator jest uprawniony do zablokowania temu Uczestnikowi możliwości korzystania z Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

3. PUNKTY

3.1. Uczestnik nabywa Punkty za nabycie towarów w Salonie lub Serwisie w ten sposób, że za każdą złotówkę ceny sprzedaży zapłaconą przez Uczestnika za zakupy Uczestnik otrzymuje 1 Punkt.

3.2. Punkty przysługują Uczestnikowi tylko za dokonane przez tego Uczestnika zakupy. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z konta Uczestnika punktów naliczonych w wyniku postępowania niezgodnego z Regulaminem, na przykład poprzez naliczenie punktów za zakupy dokonane przez inną niż Uczestnik osobę.

3.3. Punkt jest przyznawany za każdą „rozpoczętą” złotówkę zapłaconą przez Uczestnika w ramach zakupów towarów w Salonie lub Serwisie (np. przy zapłacie ceny 10,01 zł Uczestnikowi zostaje przyznane 11 Punktów), niezależnie od formy płatności (karta kredytowa, karta debetowa, gotówka, karta podarunkowa).

3.4. Punkty nie przysługują za poniesione przez Uczestnika koszty dostawy towaru, koszt zakupu torby czy innego opakowania jak również za zakup kart podarunkowych.

3.5. Ponadto Organizator może przyznawać Uczestnikowi Punkty za:

3.5.1. Przystąpienie do Sinsay Club,

3.5.2. podjęcie innych działań nagradzanych Punktami w ramach akcji promocyjnych, które będą ogłaszane przez Organizatora

- na warunkach i w wysokości ogłaszanej przez Organizatora w ramach prowadzonych akcji.

3.6. Warunkiem przyznania Punktów za nabycie towarów jest:

3.6.1. w przypadku zakupów w Salonie - okazanie i umożliwienie sprzedawcy zeskanowania Sinsay ID w punkcie kasowym, przed dokonaniem płatności i wydaniem dowodu sprzedaży;

3.6.2. w przypadku zakupów w Serwisie - Punkty są naliczane automatycznie, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez Uczestnika.

3.7. Przyznane za zakupy Punkty pojawią się w widoku „punkty w trakcie weryfikacji”:

3.7.1. W przypadku zakupów w Salonie - od razu po zakończeniu transakcji;

3.7.2. W przypadku zakupów w Serwisie - po wysłaniu paczki z zakupionym towarem.

3.8. Wykorzystaniu podlegają tylko Punkty, które uzyskają status „aktywne”.

3.9. Punkty uzyskują status „aktywne”:

3.9.1. w przypadku Punktów za zakupy towarów w Salonie - po upływie 30 dni od dnia ich przyznania pod warunkiem, że Uczestnik nie dokonał zwrotu towaru (nie odstąpił od umowy sprzedaży), za którego zakup zostały przyznane Punkty;

3.9.2. w przypadku Punktów za zakupy towarów w Serwisie - po upływie 30 dni od dnia wysłania paczki pod warunkiem, że Uczestnik nie dokonał zwrotu towaru (nie odstąpił od umowy sprzedaży), za którego zakup zostały przyznane Punkty;

3.9.3. w przypadku Punktów za inne działania - zgodnie z warunkami danej akcji promocyjnej.

3.10. Organizator nie częściej niż raz na miesiąc będzie przesyłał Uczestnikowi wiadomość e-mail z informacją o stanie Punktów. Uczestnik może też w każdym czasie sprawdzić stan Punktów na swoim Koncie.

3.11. Uczestnik może w każdym czasie sprawdzić stan Punktów na swoim Koncie.

3.13. Punkty mają ważność 6 miesięcy od dnia, w którym uzyskały status „aktywne”.

3.13. Organizator może wskazać dłuższy termin ważności Punktów przyznawanych w ramach ogłaszanych przez siebie akcji promocyjnych.

3.14. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę ani na karty podarunkowe.

3.15. W przypadku gdy Uczestnik dokona zakupów w Serwisie korzystając z opcji zakupów bez logowania się do Serwisu - nie będzie możliwe skorzystanie przez niego posiadanych Kuponów jak również nie zostaną mu naliczone Punkty za tak dokonane zakupy.

3.16 Punkty przyznawane są również za odbiór zamówienia internetowego w sklepie stacjonarnym (metoda dostawy: odbiór w sklepie stacjonarnym) pod warunkiem odbioru zamówienia w przeciągu dwóch pierwszych dni (dzień, w którym klient otrzymuje informację o możliwości odbioru paczki lub następny dzień kalendarzowy).

3.16.1 Wartość przyznanych punktów to 100 punktów, niezależnie od wysokości zamówienia.

3.16.2 Z promocji można skorzystać raz dziennie. Oznacza to, że punkty zostanie przyznane za pierwszą odebraną paczkę w ciągu dnia.

3.16.3 Punkty zostaną przypisane do konta Sinsay od razu po odbiorze paczki.

4. KUPONY

4.1. Uczestnik może wymienić zgromadzone na Koncie Punkty na Kupony uprawniające do zakupów ze zniżką w zakładce „Kupony - wymień”.

4.2. Wymiana Punktów na Kupon następuje według aktualnych na dzień wymiany zasad wymiany oferowanych przez Organizatora. Uczestnik po przejściu do zakładki „Kupony-wymień”, przed dokonaniem wymiany ma możliwość zapoznania się z aktualnymi zasadami wymiany.

4.3. Zasady wymiany będą zawierały informacje dotyczące warunków przysługującego Uczestnikowi w danym momencie Kuponu, na przykład - minimalną cenę zakupu, od której będzie można go wykorzystać, termin wykorzystania Kuponu oraz przysługujący rabat.

4.4. Każdy Kupon może zostać wykorzystany tylko raz, a rabat zostaje naliczony proporcjonalnie od wszystkich produktów zawartych danym w zamówieniu (zakupie).

4.5. Kupon może dodatkowo zawierać ograniczenie kanału dystrybucji, w którym można go wykorzystać - np. tylko w Salonie albo tylko w Serwisie.

4.6. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę ani na karty podarunkowe.

4.7. Kupon można wykorzystać:

4.7.1. w Salonie - warunkiem jest umożliwienie sprzedawcy zeskanowania Sinsay ID oraz Kuponu;

4.7.2. w Serwisie - poprzez wpisanie w koszyku w polu "Kupon rabatowy” kodu widniejącego na Kuponie.

4.8. Kupony nie mogą być ze sobą łączone, co oznacza, że Użytkownik w trakcie jednej transakcji zakupu towarów może wykorzystać wyłącznie 1 (jeden) Kupon.

5. ZWROTY I REKLAMACJE PRODUKTÓW

W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu towarów nabytych przy wykorzystaniu Kuponu, jak również w przypadku uznania reklamacji - Organizator nie zwraca Kuponu, który został wykorzystany podczas zakupów, ani jego równowartości w jakiejkolwiek formie (w tym nie dokonuje przywrócenia Punktów). Uczestnik pozostaje uprawniony do otrzymania zwrotu wyłącznie faktycznie uiszczonej ceny.

6. UWAGI DOTYCZĄCE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

6.1. Wszelkie nieprawidłowości związane z Sinsay Club Uczestnik może zgłaszać:

6.1.1. pocztą elektroniczną, na adres: support.pl@sinsay.com

6.1.2. telefonicznie pod numerem infolinii: 58 353 65 65 (koszt wg cennika operatora).

6.1.3. w formie pisemnej na adres: Biuro Obsługi Klienta, ul. Tczewska 2, budynek C, 83-000 Pruszcz Gdański

6.2. Organizator poinformuje Uczestnika w terminie 30 dni o sposobie rozwiązania zgłoszenia na adres poczty elektronicznej, z którego zostało ono wysłane lub który został podany przez Uczestnika jako adres do kontaktu.

6.3. Stanowisko Organizatora jest ostateczne.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z naliczaniem Punktów, przeliczaniem na Kupony czy realizacją Kuponów, Organizator będzie je usuwał niezwłocznie tak aby Uczestnik uzyskał wszelkie przysługujące mu Punkty oraz Kupony,

7. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator i przetwarza je na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszelkie pytania dotyczące Sinsay Club można kierować na adres e-mail: support.pl@sinsay.com.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. O zmianach Organizator będzie informował w Serwisie.

8.3. Zmiana Zasad nie wpływa na uprawnienia Uczestników, które zostały nabyte przed zmianą.

8.4. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Sinsay Club o w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy, tak aby umożliwić wykorzystanie zebranych przez Uczestników Punktów i Kuponów.

 

Czy ta odpowiedź była pomocna?