Pravidlá použitia darčekových kariet SINSAY

1. Výrazy použité v manuály majú nasledujúce významy:

a. Poskytovateľ: LPP Slovakia, s.r.o., IČO: 36 787 507, so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, Vl. č: 13176/S.

b. Predajňa: predajňa značky SINSAY, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky a je označená symbolom pre vydávanie a prijímanie Darčekových kariet SINSAY.

c. Darčeková karta SINSAY – karta obsahujúca body a slúžiaca ako elektronický voucher pre nákup Tovaru SINSAY v Predajniach.

d. Kupujúci – osoba, ktorá na Predajni zakúpi Darčekovú kartu SINSAY.

e. Užívateľ – vlastník Darčekovej karty SINSAY a/alebo osoba nakladajúca s Darčekovou kartou SINSAY. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu Darčekovú kartu SINSAY (s ľubovoľným počtom bodov), ak Kupujúci zaplatí poskytovateľovi čiastku vo výške hodnoty uvedenej na Darčekovej karte SINSAY. Výška sumy na Darčekovej karte je neobmedzená. Darčeková karta SINSAY platí len na území Slovenskej republiky a len počas nižšie stanovenej doby platnosti.

3. Peňažné prostriedky vydané Kupujúcim za nákup Darčekovej karty SINSAY prechádzajú do vlastníctva Poskytovateľa v okamihu predaja Darčekovej karty SINSAY Kupujúcemu.

4. Hodnota Darčekovej karty SINSAY sa rovná počtu bodov na karte pričom 1 bod sa rovná 1,€.

5. V okamihu, keď Užívateľ nakúpi Tovar SINSAY s použitím Darčekovej karty SINSAY, počet bodov na jeho Darčekovej karte SINSAY sa zníži o rovnakú hodnotu, ako je cena zakúpeného Tovaru SINSAY v €.

6. Ak je cena Tovaru SINSAY nižšia ako výška bodov na Darčekovej karte SINSAY, nevyčerpané body na Darčekovej karte SINSAY zostávajú na ďalšie použitie.

7. Darčeková karta SINSAY nie je platobná karta a nie je možné ju vymeniť za hotovosť.

8. Darčeková karta SINSAY je platná najdlhšie po dobu 12 mesiacov od dátumu jej zakúpenia. Doba platnosti nemôže byť predĺžená.

9. Darčekovú kartu SINSAY je možné využívať len po jej aktivácii a len v Predajniach.

10. Predávať Darčekové karty SINSAY je vyhradené len Predajniam.

11. Po prevzatí Darčekovej karty SINSAY Kupujúcim nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť za stratu, zničenie, poškodenie, zneužitie alebo odcudzenie Darčekovej karty SINSAY.

12. Transakcia vykonaná prostredníctvom Darčekovej karty SINSAY je platná aj v prípade, keď Užívateľ získal a/alebo nakladá s Darčekovou kartou SINSAY neoprávnene.

13. V prípade straty, zničenia, poškodenia, zneužitia alebo odcudzenia Darčekovej karty SINSAY nemá Užívateľ a/alebo Kupujúci právo voči Poskytovateľovi na reklamáciu Darčekovej karty SINSAY či právo na náhradu akejkoľvek škody, ak nie je ďalej stanovené inak.

14. Ak má Užívateľ záujem uplatniť a použiť Darčekovú kartu SINSAY, musí ju predložiť na pokladni v príslušnej Predajni, v ktorej realizuje nákup Tovaru SINSAY. 

15. Poskytovateľ je povinný informovať Kupujúceho a Užívateľa o nasledujúcom:

a. Darčekovú kartu SINSAY je možné uplatniť len v Predajniach,

b. Darčekovú kartu SINSAY nie je možné vymeniť za hotovosť,

c. platnosť Darčekovej karty SINSAY je časovo obmedzená. Po uplynutí doby platnosti nie je možné predĺžiť platnosť Darčekovej karty SINSAY.

Poskytovateľ má právo odmietnuť prijatie Darčekovej karty v nasledujúcich prípadoch:

a. Darčeková karta SINSAY je po dobe platnosti,

b. Darčekovú kartu SINSAY nie je možné z technických dôvodov použiť. Jedná sa najmä o tieto prípady:

i. Nie je možné ju pripojiť k počítačovému systému Poskytovateľa,

ii. poškodenie Darčekovej karty SINSAY neumožňuje načítať konkrétne dáta.

c. Poskytovateľ má dôvodné pochybnosti o tom, že Užívateľ nakladá s Darčekovou kartou SINSAY neoprávnene.

16. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia Darčekovej karty SINSAY, z dôvodov, ktoré nemôže Poskytovateľ ovplyvniť. Jedná sa najmä o dočasnú stratu elektronického alebo internetového spojenia na Predajni.

17. Po uplynutí doby platnosti Darčekovej karty SINSAY nemá Užívateľ právo žiadať akékoľvek peňažné plnenie od Poskytovateľa a to ani v prípade, ak body na Darčekovej karte SINSAY zostali nevyčerpané.

18. V prípade, keď je cena zakúpeného Tovaru SINSAY vyššia ako počet bodov na Darčekovej karte SINSAY, je Užívateľ povinný zaplatiť tento rozdiel v hotovosti alebo platobnou kartou alebo je oprávnený zaplatiť tento rozdiel s použitím inej Darčekovej karty SINSAY.

19. V prípade poškodenia Darčekovej karty z dôvodov, ktoré nie sú závislé od osoby Kupujúceho a/alebo Užívateľa má Užívateľ právo reklamovať takéto poškodenie u Poskytovateľa na Predajni. V prípade uznania reklamácie Poskytovateľom bude Kupujúcemu a/alebo Užívateľovi vystavená nová Darčeková karta SINSAY s rovnakým počtom bodov a platnosťou, ako mal k dispozícii na reklamovanej Darčekovej karte SINSAY.

20. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť Kupujúcemu/Užívateľovi písomné vyjadrenie k reklamácii Darčekovej karty v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Užívateľom.

21. Reklamácie Darčekových kariet SINSAY sa vybavujú len počas prevádzkovej doby Predajní a nová Darčeková karta SINSAY môže byť vydaná len počas prevádzkovej doby tej Predajne, v ktorej Užívateľ uplatnil reklamáciu.

22. V prípade požiadavky kupujúceho na výmenu Tovaru SINSAY, v rámci lehoty určenej Poskytovateľom bez ohľadu na to či tento Tovar SINSAY bol zakúpený s použitím Darčekovej karty SINSAY alebo nie, obdrží Kupujúci a/alebo Užívateľ novo vydanú Darčekovú kartu SINSAY obsahujúcu množstvo bodov, ktoré zodpovedá hodnote vráteného tovaru SINSAY, avšak len vtedy, ak s týmto postupom Kupujúci a/alebo Užívateľ súhlasí. Takto vydaná Darčeková karta SINSAY má platnosť 12 mesiacov od dátumu vydania. Tento postup nebude uplatnený v prípade ak Kupujúci zrealizuje výmenu tovaru okamžite na Predajni.

23. Kupujúci v okamihu nákupu Darčekovej karty SINSAY prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami použitia Darčekovej karty SINSAY a zaväzuje sa tieto podmienky dodržiavať. Užívateľ v okamihu získania Darčekovej karty SINSAY prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami použitia Darčekovej karty SINSAY a zaväzuje sa tieto podmienky dodržiavať.

24. Užívateľ zakúpením Tovaru SINSAY na základe Darčekovej karty SINSAY súhlasí s realizovaním transakcie v takom rozsahu, v akom ho umožňujú podmienky použitia Darčekových kariet SINSAY vydaných Poskytovateľom.

25. Darčeková karta môže byť použitá výlučne v predajniach SINSAY na území Slovenskej republiky na úhradu ceny tovaru do výšky aktuálneho limitu na darčekovej karte.

26. Pre ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach, platia všeobecne záväzné právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky.

27. Užívateľ a/alebo Kupujúci má právo, ak o to vyslovene požiada najneskôr v okamihu dodania (prevzatia) Darčekovej karty SINSAY, aby mu Poskytovateľ vydal doklad o zaplatení Darčekovej karty SINSAY – nejedná sa ale o daňový doklad ani o zjednodušený daňový doklad. 

28. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek bez udania dôvodov. Tieto podmienky je možné nájsť na webovej stránke https://www.sinsay.com/sk/sk/, alebo na pokladniach Predajní.

Pomohla Vám táto odpoveď?

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.