Zmluvné podmienky poskytovania služby Omnichannel

 

1. Nasledujúce zmluvné podmienky (v tomto dokumente uvádzané ako „zmluvné podmienky“) definujú pravidlá poskytovania služby Omnichannel, pričom táto služba pozostáva s doručovania tovaru, ktorý si objedná zákazník, na lokalitu špecifikovanú zákazníkom.

2. Zmluvné podmienky sa vzťahujú len na predaj tovaru v obchodoch značky Sinsay nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky s výnimkou outletových obchodov.

3. Vysvetlenie pojmov používaných v zmluvných podmienkach:

a) Predajca – LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507; DIČ: 2022386729; IČ DPH: SK2022386729; OR OS Banská Bystrica, Odd. S.r.o., vl. č.:13176/S

b) Obchod – obchod značky Sinsay nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky

c) Tovar – akýkoľvek prenosný tovar dostupný na predaj v obchode

d) Zákazník – osoba kupujúca tovar/zaujímajúca sa o kúpu tovaru

e) Omnichannel – služba, ktorú poskytuje predajca a ktorá zákazníkovi umožňuje dostať objednaný tovar na základe zmluvných podmienok uvedených v tomto dokumente

4. Zákazník môže službu Omnichannel využiť vtedy, keď nie je produkt, o ktorý má záujem, dostupný medzi tovarom v obchode, v ktorom sa zákazník aktuálne nachádza. Službu Omnichannel nie je možné využívať na doručovanie tovaru dostupného v obchode v čase, keď sa v ňom nachádza zákazník.

5. Službu Omnichannel možno poskytovať v prípade, ak je produkt, ktorý zákazník požaduje v príslušnej veľkosti, dostupný v skladoch predajcu.

6. Tovar objednaný zákazníkom sa doručí jedným z nasledujúcich spôsobov podľa výberu zákazníka:

a) Do určeného obchodu na území Slovenskej republiky, v ktorom si ho osobne prevezme zákazník – osobné prevzatie.

b) Prostredníctvom kuriérskej spoločnosti podľa výberu predajcu – na náklady predajcu.

7. Na účely doručenia na základe zmluvných podmienok uvedených v tomto dokumente poskytne zákazník predajcovi údaje potrebné na doručenie:

a) V prípade osobného prevzatia – meno, priezvisko a telefónne číslo.

b) V prípade doručenia kuriérom – meno, priezvisko, adresa, na ktorej si zákazník prevezme objednaný tovar, a telefónne číslo.

Tieto údaje sú potrebné na uzatvorenie a správnu realizáciu predaja. Údaje bude predajca spracúvať na základe podmienok uvedených v časti Zmluvné podmienky spracovania osobných údajov v službe Omnichannel.

8. Akékoľvek oznámenia týkajúce sa vybavenia objednávky v rámci služby Omnichannel sa budú odosielať v textovej správe na telefónne číslo, ktoré zákazník poskytne pri zadávaní objednávky.

9. Ak má tiež zákazník na platforme www.sinsay.com aktívne používateľské konto, môže poskytnúť aj e-mailovú adresu. Zákazník tak bude môcť využívať funkcie dostupné na platforme služby Omnichannel, a to výlučne na účely sledovania stavu objednávky. Táto možnosť neovplyvňuje skutočnosť, že služba Omnichannel sa poskytuje následne po dokončení kúpy v obchode a nie po dokončení kúpy na diaľku.

10. Predajca si vyhradzuje právo dočasne obmedziť dostupnosť služby Omnichannel bez uvedenia dôvodu.

11. Dokončenie kúpy využitím služby Omnichannel predstavuje uzatvorenie predajnej zmluvy za prítomnosti oboch strán v obchode a neovplyvňuje práva a záväzky zákazníka týkajúce sa uskutočnenia kúpy v obchode. To konkrétne znamená, že práva zákazníka týkajúce sa vrátenia tovaru a záruky (sťažností) sa budú uplatňovať v súlade s pravidlami vzťahujúcimi sa na predaj v obchodoch. Právo na vrátenie objednaného tovaru prostredníctvom služby Omnichannel sa vzťahuje na všetok tovar objednaný týmto spôsobom.

 

 

Zmluvné podmienky spracovania osobných údajov v službe Omnichannel

 

1. Nasledujúce zmluvné podmienky (v tomto dokumente uvádzané ako „zmluvné podmienky“) definujú pravidlá spracovania osobných údajov súvisiacich s doručením tovaru v rámci služby Omnichannel.

2. Vysvetlenie pojmov používaných v zmluvných podmienkach:

a) Správca údajov – LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507; DIČ: 2022386729; IČ DPH: SK2022386729; OR OS Banská Bystrica, Odd. S.r.o., vl. č.:13176/S

b) Spracovateľ – subjekt poverený spoločnosťou LPP spracúvať osobné údaje zhromaždené na účely poskytovania služby Omnichannel; zoznam spracovateľov je uvedený v zmluvných podmienkach

c) Osobné údaje – údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktoré umožňujú identifikáciu danej osoby a ktoré fyzická osoba poskytne správcovi údajov na účely využívania služby Omnichannel

d) Obchod – obchod značky Sinsay nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky

e) Tovar – akýkoľvek tovar dostupný na predaj v obchode

f) Zákazník – osoba, ktorá využíva službu Omnichannel a poskytuje osobné údaje správcovi údajov

g) Omnichannel – systém objednávania a doručovania tovaru zákazníkovi na základe zmluvných podmienok uvedených v tomto dokumente

3. Zákazník poskytuje správcovi údajov svoje osobné údaje len na účely využívania služby Omnichannel.

4. Zákazník poskytuje svoje osobné údaje v okamihu zadávania objednávky v obchode.

5. Zamestnanec obchodu zadá osobné údaje prostredníctvom mobilného zariadenia do mobilnej aplikácie Store Vision.

6. Zákazník si môže kedykoľvek prečítať podmienky udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov, ako aj práva zákazníka týkajúce sa spracovania osobných údajov.

7. Rozsah osobných údajov, ktoré zákazník poskytuje:

a) Povinné údaje potrebné pri využívaní služby Omnichannel na osobné prevzatie tovaru v obchode:

– Meno a priezvisko

– Telefónne číslo

b) Povinné údaje potrebné pri využívaní služby Omnichannel na doručenie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti podľa výberu predajcu:

– Meno a priezvisko

– Dodacia adresa

– Telefónne číslo

c) Voliteľné:

– E-mailová adresa, ktorá sa priradí príslušnému kontu, ak má zákazník na platforme www.sinsay.com/sk/sk/ používateľské konto, a zákazník tak bude môcť sledovať stav objednávky

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov na základe zmluvných podmienok sa udeľuje úplne dobrovoľne.

9. Osobné údaje, ktoré poskytne zákazník, budú správca údajov a spracovatelia zhromažďovať a spracúvať výlučne na účely poskytovania služby Omnichannel.

10. V súvislosti so svojimi osobnými údajmi má zákazník kedykoľvek právo:

a) Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, čo neovplyvní správnosť žiadnych činností vykonaných na základe poskytnutého súhlasu – zvlášť sa to týka správnosti zadaných objednávok a poskytovaných služieb.

b) Požiadať o vymazanie osobných údajov, čo neovplyvní správnosť žiadnych činností vykonaných na základe poskytnutého súhlasu – zvlášť sa to týka správnosti zadaných objednávok a poskytovaných služieb.

c) Požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov.

d) Požiadať o prenos osobných údajov subjektu, ktorý definuje zákazník.

e) Požiadať správcu údajov o poskytnutie informácií o rozsahu spracovania osobných údajov.

11. Správca údajov vyhlasuje, že osobné údaje zákazníka vymaže z aplikácie Store Vision do jedného mesiaca odo dňa, keď ich zákazník poskytol správcovi údajov.

12. Po zadaní objednávky uložia správca údajov a spracovatelia osobné údaje zákazníka na obdobie potrebné na uplatnenie akýchkoľvek nárokov všetkých strán (napríklad na uplatnenie nárokov zákazníka vyplývajúcich zo záruky) a tiež na obdobie, ktoré vyžadujú platné predpisy (napríklad daňové predpisy), a osobné údaje sa nebudú spracúvať na účely, ktoré nie sú uvedené v tomto odseku.

13. Na účely správneho využívania služby Omnichannel prenesie správca údajov osobné údaje zákazníka nasledujúcim spracovateľom:

a) Pobočka správcu údajov LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507; DIČ: 2022386729; IČ DPH: SK2022386729; OR OS Banská Bystrica, Odd. S.r.o., vl. č.:13176/S, v súvislosti s prijatím objednávky a zhromažďovaním osobných údajov zákazníka

b) Kuriérska spoločnosť – Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, IČ DPH: SK2021648739

14. Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania a narušenia alebo možného narušenia dôvernosti osobných údajov by sa mali adresovať oddeleniu služieb zákazníkom správcu údajov, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) Odoslaním e-mailu na adresu support.sk@sinsay.com

b) Odoslaním žiadosti poštou na adresu LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

c) Telefonicky na čísle +421 222 202 140 (cena hovoru podľa cenníka operátora)

 

Pomohla Vám táto odpoveď?


LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507; DIČ: 2022386729; IČ DPH: SK2022386729; OR OS Banská Bystrica, Odd. S.r.o., vl. č.:13176/S

Vaše osobné údaje
sú u nás v bezpečí

Vážený zákazník,

aby sme ochránili Vaše osobné údaje, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 nadobúda účinnosť 25. mája 2018, by sme Vás s ohľadom na Vašu bezpečnosť radi informovali, že sme zapracovali v našom internetovom obchode určité zmeny, ktoré sú spojené s ochranou Vašich osobných údajov. Vypracovali sme nové obchodné podmienky a nové pravidlá ochrany osobných údajov, oba dokumenty platné od 25. mája 2018. Môžete si ich prečítať na našej webovej stránke www.sinsay.com, v časti https://www.sinsay.com/sk/sk/privacy-policy a https://www.sinsay.com/sk/sk/privacy-policyOdkazy na tieto dokumenty budú k dispozícii aj vtedy, keď budete zadávať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov alebo obchodnými podmienkami pri návšteve našej webovej stránky.


Podľa daného nariadenia budete mať okrem práv na prístup, opravu a vymazanie Vašich údajov aj ďalšie práva vyplývajúce z tohto nariadenia, ako napríklad: právo požiadať o vymazanie Vašich údajov, právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a právo zamietnuť spracovanie Vašich osobných údajov. Náš online obchod sme prispôsobili novým požiadavkám. Vaše údaje zostanú v bezpečí. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.