🟡 Już jest! WYPRZEDAŻ DO -50% 👉 Ponad 7000 produktów 🛍️ Online i w sklepach Kup teraz >>

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj punkty w Sinsay Club”

LINK DO KONKURSU NA NASZYM FACEBOOKU: https://www.facebook.com/839856048175865

1. DEFINICJE

1.1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

Organizator - LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, NIP: 5831014898, KRS: 0000000778.

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Wygraj punkty w Sinsay Club” wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

Konkurs - oznacza konkurs pod nazwą „Wygraj punkty w Sinsay Club” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Serwis Facebook - oznacza serwis internetowy pod domeną https://pl-pl.facebook.com/.

Fanpage Sinsay - oznacza stronę założoną przez Organizatora w Serwisie Facebook pod nazwą Sinsay @sinsayclothing: https://www.facebook.com/sinsayclothing

Praca Konkursowa - oznacza komentarz do Postu konkursowego spełniający warunki opisane Regulaminem.

Uczestnik - oznacza użytkownika Serwisu Facebook, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, w szczególności jest członkiem Sinsay Club

Zwycięzca - oznacza Uczestnika, któremu Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Główną 1, Nagrodę Główną 2 albo Nagrodę Główną 3 albo Nagrodę wyróżnienie.

Nagroda Główna 1 - oznacza nagrodę w postaci 10 000 punktów Sinsay Club przypisanych do konta Sinsay Zwycięzcy, które Zwycięzca może wymienić na kupony zniżkowe dostępne w aplikacji Sinsay oraz sklepie internetowym https://www.sinsay.com/pl/pl/, zgodnie z Regulaminem Sinsay Club.

Nagroda Główna 2 - oznacza nagrodę w postaci 5 000 punktów Sinsay Club przypisanych do konta Sinsay Zwycięzcy, które zwycięzca może wymienić na kupony zniżkowe dostępne w aplikacji Sinsay oraz sklepie internetowym https://www.sinsay.com/pl/pl/, zgodnie z Regulaminem Sinsay Club.

Nagroda Główna 3 - oznacza nagrodę w postaci 3 000 punktów Sinsay Club przypisanych do konta Sinsay Zwycięzcy, które zwycięzca może wymienić na kupony zniżkowe dostępne w aplikacji Sinsay oraz sklepie internetowym https://www.sinsay.com/pl/pl/, zgodnie z Regulaminem Sinsay Club.

Nagroda wyróżnienie - oznacza nagrodę w postaci 1000 punktów Sinsay Club przypisanych do konta Sinsay uczestnika, które uczestnik może wymienić na kupony zniżkowe dostępne w aplikacji Sinsay oraz sklepie internetowym https://www.sinsay.com/pl/pl/, zgodnie z Regulaminem Sinsay Club.

Nagroda - Nagroda Główna 1, Nagroda Główna 2, Nagroda Główna 3 lub Nagroda wyróżnienie.

Komisja Konkursowa oznacza 5-osobowy zespół powołany przez Organizatora w celu nadzoru przebiegu Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców, działający na podstawie postanowień Regulaminu.

Post konkursowy oznacza post opublikowany przez Organizatora na Fanpage’u Sinsay w dniu rozpoczęcia Konkursu, zawierający pytanie konkursowe

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Konkurs ogłaszany jest w Internecie, na Fanpage Sinsay w Serwisie Facebook.

2.2. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Facebook poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej.

2.4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany z Serwisem Facebook. Informacje, które są udostępniane Organizatorowi, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2.5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4. Regulaminu.

2.6. Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na Fanpage Sinsay, niezmieniające zasad Konkursu (punkt 5 Regulaminu) i niemające wpływu na status Uczestnika.

3. TERMINY

3.1. Konkurs składa się z jednego etapu, który przeprowadzony zostanie w dniach od 08.05.2024 r. (od g. 10:00) do 14.05.2024 r. (do 23:59)

3.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane przed czasem rozpoczęcia lub po upływie terminu, opisanego w punkcie 3.1. Regulaminu, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości wykonania przez Uczestnika Pracy Konkursowej w terminie określonym w punkcie powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu wykonania Prac Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.

3.3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do dnia 20.05.2024 r. nie później niż do godziny 23:59

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu prowadzenia Konkursu, określonego w punkcie 3.1., a tym samym do zmiany dnia ogłoszenia Zwycięzców, wskazanego w punkcie 3.3. Oświadczenie Organizatora w przedmiotowym zakresie może zostać zamieszczone w na Fanpage Sinsay w Serwisie Facebook przed upływem dotychczasowego okresu prowadzenia Konkursu.

4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

4.1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

4.2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

4.2.1. w chwili przesłania zgłoszenia jest uczestnikiem programu lojalnościowego Sinsay Club

4.2.2. w chwili przesłania zgłoszenia ma wyrażoną zgodę na kontakt marketingowy ze strony marki Sinsay

4.2.3. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski, oraz

4.2.4. posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Facebook oraz posiada aktywny profil w Serwisie Facebook z danymi zgodnymi z prawdą, oraz

4.2.5. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.

4.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

4.4. Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych, to jest nazwy użytkownika w Serwisie Facebook, w celu publicznego ogłoszenia wyników Konkursu pod Postem konkursowym.

5. ZASADY KONKURSU

5.1. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej pod Postem konkursowym.

5.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez profil w Serwisie Facebook oraz potwierdza zapoznanie z niniejszym regulaminem.

5.3. Konkurs polega na zamieszczeniu w formie jednego komentarza pod Postem konkursowym na Fanpage Sinsay: kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

5.4. Zadaniem Uczestnika jest: zamieszczenie w formie komentarza pod Postem konkursowym na Fanpage Sinsay w Serwisie Facebook kreatywnej odpowiedzi na zadanie konkursowe zamieszczone w Poście konkursowym, polegającej na odpowiedzi na pytanie: „Za pomocą emotikonów odpowiedz na pytanie: Gdybym na swoim koncie Sinsay Club miała 10 000punktów wydałabym je na....”

5.5. Uczestnik może opublikować wyłącznie jedną odpowiedź.

5.6. Uczestnik może dołączyć do Konkursu każdego dnia trwania Konkursu.

5.7. Nagroda 1 Stopnia, Nagroda 2 Stopnia i Nagroda 3 Stopnia oraz Nagroda za wyróżnienie nie podlegają kumulacji, co znaczy, że jeden Uczestnik może zostać zwycięzcą tylko raz.

5.8. Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz, że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie są obciążone prawami osób trzecich.

5.9. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie.

5.10. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Pracy Konkursowej, która zawiera:

5.10.1. treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami,

5.10.2. marketing towarów lub usług nieoferowanych przez Organizatora Konkursu,

5.10.3. treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, politycznym, ksenofobicznym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej,

5.10.4. treści, które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki Sinsay lub Organizatora.

5.11. Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne, zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

5.12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Prace Konkursowe nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie. Organizator zastrzega, że w przypadku niewystarczającej liczby prawidłowych zgłoszeń lub w sytuacji, gdy Komisja nie uzna wystarczającej liczby

Prac za najlepsze pod względem kreatywności, może podjąć decyzję o nieprzyznaniu lub przyznaniu mniejszej liczby Nagród.

5.13. Spośród wszystkich Uczestników skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłonieni zostaną następujący Zwycięzcy:

5.14.1. 1 (słownie: jeden) Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową jako najlepsza pod kątem kreatywności spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody 1 Stopnia,

5.14.2. 1 (słownie: jeden) Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową jako druga w kolejności pod kątem kreatywności spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody 2 Stopnia,

5.14.3. 1 (słownie: jeden) Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową jako trzecia w kolejności pod kątem kreatywności spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody 3 Stopnia.

5.14.4. 100 (słownie: sto) Uczestników, których Praca Konkursowa zostaną wybrane przez Komisję Konkursową jako 4-13 w kolejności pod kątem kreatywności spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody Wyróżnienia.

5.15. Komisja konkursowa wyłoni Zwycięzców zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

5.16. W Konkursie przewidziano jedną Nagrodę 1 Stopnia, jedną Nagrodę 2 Stopnia, jedną Nagrodę 3Stopnia oraz 100 nagród wyróżnienia.

5.17. Wszystkie nagrody zostaną przyznane uczestnikom i pojawią się na ich kontach w dniu 31.05.2024 r.

5.18. Oceniając Prace Konkursowe Komisja Konkursowa będzie się kierowała kryteriami kreatywności oraz spełnieniem warunku opisu wyłącznie za pomocą emotikon.

5.19. Komisja Konkursowa zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru Zwycięzców, z zastrzeżeniem spełnienia warunków formalnych Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy oparte będzie na subiektywnych ocenach członków Komisji Konkursowej, a wybór Zwycięzców nie stanowi podstawy dla innych Uczestników do formułowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.

5.20. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez udzielenie odpowiedzi przez fanpage Sinsay na zwycięskie komentarze uczestników w terminie wskazanym w punkcie 3.3. W celu uzyskania Nagrody Zwycięzcy są zobowiązani skontaktować się z Organizatorem poprzez maila konkurs.sinsayclub@lpp.com do 22.05.2024. W wiadomości należy zamieścić kompletne i prawidłowe dane tj. Imię, Nazwisko oraz adres mailowy przypisany do konta Sinsay Zwycięzcy. W przypadku braku kontaktu we wskazanym w zdaniu drugim terminie lub braku podania kompletnych i prawidłowych danych wskazanych przez Organizatora w terminie określonym w zdaniu trzecim, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

5.21. Zwycięzcy w zamian za otrzymanie nagród w Konkursie oświadczają, iż udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej rozumianej jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa o prawie autorskim”), wykonanej w ramach Konkursu, w tym do wykorzystanych w Pracy konkursowej utworów (zdjęć lub ilustracji), a także zgody na wykorzystanie utrwalonego na nich wizerunku, w zakresie nieograniczonego czasowo wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim, w tym w szczególności na wprowadzanie do sieci Internet oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, określonego w punkcie 3.3. Regulaminu.

5.22. Prace konkursowe Zwycięzców mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w publikacjach offline Organizatora bez podawania nazwiska autora, na co Zwycięzcy wyrażają zgodę. Zwycięzcy zapewniają, że umieszczenie ich prac w Internecie i publikacjach offline Organizatora nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Zwycięzców zgłaszających Pracę Konkursową.

5.23. Zwycięzcy nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzach, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy są uprawnieni do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.24. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane każdemu Zwycięzcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z wyrokiem NSA z 4 października 2022 r., sygn. akt II FSK 298/20 Organizator wskazuje, że wartość przekazanej każdemu Zwycięzcy Nagrody, określonej w punkcie 1.1. Regulaminu (to jest odpowiednio Nagrody Głównej 1, Nagrody Głównej 2, Nagrody Głównej 3 oraz Nagrody wyróżnienia, nie stanowi dochodu osoby, której punkty są przyznawane (Zwycięzca) i tym samym nie stanowi przedmiotu opodatkowania.

5.25. Uczestnik Konkursu akceptuje fakt, że warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania danej Nagrody, a także poprawne wypełnienie przez Zwycięzcę dokumentów niezbędnych (w tym kwestionariusza osobowego) w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych. Brak podania tych danych i wypełnienia kwestionariusza jest równoznaczny ze zrzeczeniem się Nagrody przez Zwycięzcę, która w takiej sytuacji pozostaje w wyłącznej dyspozycji Organizatora.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.2. Administratorem danych osobowych Zwycięzców jest Organizator.

6.3. Dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu oraz wydaniem nagród w Konkursie i ich rozliczeniem przed organami administracji publicznej.

6.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Zwycięzcom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

6.5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia odebranie nagród w Konkursie.

6.6. Podanie danych osobowych Organizatorowi oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 7.1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

7.3. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 7.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

7.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Serwisu Facebook prowadzące do czasowych przerw w możliwości korzystania z Serwisu, czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Facebook.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu.

9.4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie Facebook na Fanpage’u Sinsay.

9.5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9.6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.7. Regulamin obowiązuje od dnia 24.04.2024 r.

Czy ta odpowiedź była pomocna?