⏰ Len teraz! -30% na vybrané modely 🔥 Online a v kamenných predajniach 😍 Pozrite ponuku >>

 

 

Reklamácia Tovaru 

(tento formulár môžete vyplniť a odoslať v prípade, že reklamujete objednaný Tovar)

Predávajúci:  

LPP SK

PNK park - hala DC32, 

Sereď – Nový Majer,

926 01 Sereď

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vl. č. 13176/S

E-mail: support.sk@sinsay.com

 

Údaje, ktoré vyplní  Kupujúci

Meno a priezvisko: ............................................................. e-mail: .................................

Adresa: ................................................................................

Číslo objednávky: * ..................................................................................................

Číslo faktúry: *         ..........................................

Týmto Vám oznamujem, že reklamujem nasledovný objednaný  Tovar:

Popis tovaru: .....................................................................................................

Popis vady:     .....................................................................................................

Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (čl. III. bod 4 Reklamačného poriadku)  ..................................................................................

Tovar bol zakúpený dňa:                                           Kúpna cena Tovaru:

Doklad o kúpe tovaru:       faktúra č. ...........................

Tovar bol odovzdaný Predávajúcemu:

na prevádzke/odoslaný do sídla spoločnosti ** dňa ..................................

V prípade vybavenia reklamácie vrátením kúpnej ceny objednaného Tovaru súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo: ............................................................................***

Dátum ........................................

Podpis  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)  ...............................

 

Údaje, ktoré vyplní  Predávajúci

Číslo reklamácie: ..................................       Dátum uplatnenia Reklamácie: .............................

Dátum a spôsob dodania Tovaru Predávajúcemu: ...............................................................................

Dátum a spôsob vybavenia reklamácie:  .................................................................................................

 

 

 (*) Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení tovaru.

(**) Nehodiace sa škrtnite

(**) Číslo účtu sa uvádza v tvare IBAN. V prípade, že kupujúci neuvedie číslo účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov, tieto mu budú vrátené poštovou poukážkou na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo v tomto formuláre o uplatnení reklamácie

 

 

 

Pomohla Vám táto odpoveď?

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.