Reklamácia Tovaru 

(tento formulár môžete vyplniť a odoslať v prípade, že reklamujete objednaný Tovar)

Predávajúci:  

LPP SK

PNK park - hala DC32, 

Sereď – Nový Majer,

926 01 Sereď

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vl. č. 13176/S

E-mail: support.sk@sinsay.com

 

Údaje, ktoré vyplní  Kupujúci

Meno a priezvisko: ............................................................. e-mail: .................................

Adresa: ................................................................................

Číslo objednávky: * ..................................................................................................

Číslo faktúry: *         ..........................................

Týmto Vám oznamujem, že reklamujem nasledovný objednaný  Tovar:

Popis tovaru: .....................................................................................................

Popis vady:     .....................................................................................................

Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (čl. III. bod 4 Reklamačného poriadku)  ..................................................................................

Tovar bol zakúpený dňa:                                           Kúpna cena Tovaru:

Doklad o kúpe tovaru:       faktúra č. ...........................

Tovar bol odovzdaný Predávajúcemu:

na prevádzke/odoslaný do sídla spoločnosti ** dňa ..................................

V prípade vybavenia reklamácie vrátením kúpnej ceny objednaného Tovaru súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo: ............................................................................***

Dátum ........................................

Podpis  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)  ...............................

 

Údaje, ktoré vyplní  Predávajúci

Číslo reklamácie: ..................................       Dátum uplatnenia Reklamácie: .............................

Dátum a spôsob dodania Tovaru Predávajúcemu: ...............................................................................

Dátum a spôsob vybavenia reklamácie:  .................................................................................................

 

 

 (*) Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení tovaru.

(**) Nehodiace sa škrtnite

(**) Číslo účtu sa uvádza v tvare IBAN. V prípade, že kupujúci neuvedie číslo účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov, tieto mu budú vrátené poštovou poukážkou na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo v tomto formuláre o uplatnení reklamácie

 

 

 

Pomohla Vám táto odpoveď?


LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507; DIČ: 2022386729; IČ DPH: SK2022386729; OR OS Banská Bystrica, Odd. S.r.o., vl. č.:13176/S

Vaše osobné údaje
sú u nás v bezpečí

Vážený zákazník,

aby sme ochránili Vaše osobné údaje, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 nadobúda účinnosť 25. mája 2018, by sme Vás s ohľadom na Vašu bezpečnosť radi informovali, že sme zapracovali v našom internetovom obchode určité zmeny, ktoré sú spojené s ochranou Vašich osobných údajov. Vypracovali sme nové obchodné podmienky a nové pravidlá ochrany osobných údajov, oba dokumenty platné od 25. mája 2018. Môžete si ich prečítať na našej webovej stránke www.sinsay.com, v časti https://www.sinsay.com/sk/sk/privacy-policy a https://www.sinsay.com/sk/sk/privacy-policyOdkazy na tieto dokumenty budú k dispozícii aj vtedy, keď budete zadávať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov alebo obchodnými podmienkami pri návšteve našej webovej stránky.


Podľa daného nariadenia budete mať okrem práv na prístup, opravu a vymazanie Vašich údajov aj ďalšie práva vyplývajúce z tohto nariadenia, ako napríklad: právo požiadať o vymazanie Vašich údajov, právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a právo zamietnuť spracovanie Vašich osobných údajov. Náš online obchod sme prispôsobili novým požiadavkám. Vaše údaje zostanú v bezpečí. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.