Pravidla pro přijímání dárkových karet Sinsay

1. Výrazy užité v manuálu mají následující výrazy:

a. Pořadatel: LPP Czech Republic, s.r.o., IČ: 266 98 714, sídlem Praha 9 - Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C/88159.

b. Prodejna: prodejna značky Sinsay, která se nachází na území České republiky a je označena symbolem pro vydávání a přijímání Dárkových karet Sinsay.

c. Dárková karta Sinsay– karta obsahující body a sloužící jako elektronický voucher pro nákup Zboží Sinsay v Prodejnách.

d. Kupující – osoba, která na Prodejně zakoupí Dárkovou kartu Sinsay.

e. Uživatel – vlastník Dárkové karty Sinsay a/nebo osoba nakládající s Dárkovou kartou Sinsay.

f. Zboží Sinsay– zboží dostupné na Prodejnách.

2. Pořadatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu Dárkovou kartu Sinsay (s libovolným počtem bodů), pokud Kupující zaplatí pořadateli částku ve výši hodnoty uvedené na Dárkové kartě Sinsay. Dárková karta Sinsay platí pouze na území České republiky a pouze po níže stanovenou dobu platnosti.

3. Peněžní prostředky vydané Kupujícím za nákup Dárkové karty Sinsay přecházejí do vlastnictví Pořadatele v okamžiku předání Dárkové karty Sinsay Kupujícímu.

4. Hodnota Dárkové karty Sinsay se rovná počtu bodů na kartě, kdy 1 bod je roven 1,- Kč.

5. V okamžiku, kdy Uživatel nakoupí Zboží Sinsay za použití Dárkové karty Sinsay, počet bodů na jeho Dárkové kartě Sinsay se sníží o stejnou hodnotu, jako je cena zakoupeného Zboží Sinsay v Kč.

6. Pokud je cena Zboží Sinsay nižší než výše bodů na Dárkové kartě Sinsay, nevyčerpané body na Dárkové kartě Sinsay zůstávají k dalšímu užití.

7. Dárkovou kartu Sinsay nelze směnit za hotovost.

8. Dárková karta Sinsay je platná nejdéle po dobu 12 měsíců od data jejího zakoupení. Doba platnosti nemůže být prodloužena.

9. Dárkovou kartu Sinsay je možné užívat pouze po její aktivaci a pouze v Prodejnách.

10. Prodávat Dárkové karty Sinsay je vyhrazeno pouze Prodejnám.

11. Po převzetí Dárkové karty Sinsay Kupujícím nenese Pořadatel žádnou odpovědnost za ztrátu, zničení, poškození, zneužití či odcizení Dárkové karty Sinsay.

12. Transakce provedená prostřednictvím Dárkové karty Sinsay je platná i v případě, kdy Uživatel získal a/nebo nakládá s Dárkovou kartou Sinsay neoprávněně.

13. V případě ztráty, zničení, poškození, zneužití nebo odcizení Dárkové karty Sinsay nemá Uživatel a/nebo Kupující právo vůči Pořadateli na reklamaci Dárkové karty Sinsay či právo na náhradu jakékoli škody, není-li dále stanoveno jinak.

14. Pokud má Uživatel zájem uplatnit a použít Dárkovou kartu Sinsay, musí ji předložit na pokladně v příslušné Prodejně, ve které realizuje nákup Zboží Sinsay.

15. Pořadatel je povinen informovat Kupujícího a Uživatele o následujícím:

 

a. Dárkovou kartu Sinsay lze uplatnit pouze v Prodejnách,

b. Dárkovou kartu Sinsay nelze směnit za hotovost,

c platnost Dárkové karty Sinsay je časově omezena. Po uplynutí doby platnosti nelze platnost Dárkové karty Sinsay prodloužit.

 

Pořadatel má právo odmítnout přijetí Dárkové karty v následujících případech:

a. Dárková karta Sinsay je již po době platnosti,

b. Dárkovou kartu Sinsay nelze z technických důvodů použít. Jedná se zejména o tyto případy:

i. nelze ji připojit k počítačovému systému Pořadatele,

ii. poškození Dárkové karty Sinsay neumožňuje načíst konkrétní data.

 

c. Pořadatel má důvodné pochybnosti o tom, že Uživatel nakládá s Dárkovou kartou Sinsay oprávněně.

16. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost uplatnění Dárkové karty Sinsay, která vznikla za podmínek, které nemůže Pořadatel ovlivnit. Jedná se zejména o dočasnou ztrátu elektronického nebo telefonního spojení na Prodejně.

17. Po uplynutí doby platnosti Dárkové karty Sinsay nemá Uživatel právo žádat jakékoliv peněžní plnění po Pořadateli, a to ani v případě, že body na Dárkové kartě Sinsay zůstaly nevyčerpány.

18. V případě, kdy je cena zakoupeného Zboží Sinsay vyšší než počet bodů na Dárkové kartě Sinsay, je Uživatel povinen zaplatit tento rozdíl penězi hotově nebo platební kartou nebo je oprávněn zaplatit tento rozdíl pomocí jiné Dárkové karty Sinsay.

19. V případě poškození Dárkové karty z důvodů stojícím mimo osobu kupujícího a/nebo Uživatele má Uživatel právo reklamovat takové poškození u Pořadatele na Prodejně. V případě uznání reklamace Pořadatelem mu bude vystavena nová Dárková karta Sinsay se stejným počtem bodů a platností, jako měl k dispozici na reklamované Dárkové kartě Sinsay.

20. Pořadatel se zavazuje k písemnému vyjádření ohledně reklamace Dárkové karty Sinsay nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace Uživatelem.

21. Reklamace Dárkových karet Sinsay se vyřizují pouze v pracovních hodinách Prodejen a nová Dárková karta Sinsay může taktéž být vydána pouze v pracovních hodinách té Prodejny, ve které Uživatel uplatnil reklamaci.

22. V případě vrácení nebo uznané reklamace Zboží Sinsay zakládající právo Uživatele na vrácení ceny Zboží Sinsay, které bylo zakoupeno pomocí Dárkové karty Sinsay, obdrží Uživatel stejné množství bodů na nově vydanou Dárkovou kartu Sinsay, které odpovídá hodnotě vráceného (reklamovaného) Zboží Sinsay. Nová Dárková karta Sinsay má platnost 12 měsíců od data vydání.

23. V případě vrácení Zboží Sinsay (mimo reklamaci) zakládající právo na vrácení ceny Zboží Sinsay, i přesto, že toto Zboží Sinsay nebylo zakoupeno pomocí Dárkové karty Sinsay, obdrží osoba vracející Zboží Sinsay na místo navrácení peněžních prostředků nově vydanou Dárkovou kartu Sinsay obsahující množství bodů, které odpovídá hodnotě vráceného Zboží Sinsay. Takto vydaná Dárková karta Sinsay má platnost 12 měsíců od data vydání.

24. V případě uznané reklamace Zboží Sinsay zakládající právo na vrácení ceny Zboží Sinsay, které nebylo zakoupeno pomocí Dárkové karty Sinsay, obdrží osoba vracející Zboží Sinsay nově vydanou Dárkovou kartu Sinsay obsahující množství bodů, které odpovídá hodnotě vráceného Zboží Sinsay, avšak jen tehdy, pokud s takovým postupem souhlasí. Takto vydaná Dárková karta Sinsay má platnost 12 měsíců od data vydání. V případě nesouhlasu se shora uvedeným postupem bude této osobě vyplacena zpět kupní cena reklamovaného Zboží Sinsay v peněžních prostředcích.

25. Kupující v okamžiku nákupu Dárkové karty Sinsay prohlašuje, že se seznámil s podmínkami užití Dárkové karty Sinsay a zavazuje se tyto podmínky dodržovat. Uživatel v okamžiku získání Dárkové karty Sinsay prohlašuje, že se seznámil s podmínkami užití Dárkové karty Sinsay a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.

26. Uživatel zakoupením Zboží Sinsay na základě Dárkové karty Sinsay souhlasí s provedením transakce v takovém rozsahu, v jakém ji umožňují podmínky užití Dárkových karet Sinsay vydané Pořadatelem.

27. Dárková karta Sinsay neslouží jako kreditní či platební karta, elektronický platební ani peněžní prostředek a není platebním prostředkem ve smyslu právního řádu České republiky

28. Pro veškerá ostatní práva a povinnosti, která nejsou upravena v těchto podmínkách, platí obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky.

29. Dle příslušných obecně závazných právních předpisů nepodléhá dodání (prodej) Dárkové karty Sinsay Uživateli a/nebo Kupujícímu dani z přidané hodnoty, neboť se nejedná o právní jednání podléhající dani z přidané hodnoty. Uživatel a/nebo Kupující má právo, pokud o to výslovně požádá nejpozději v okamžiku dodání (převzetí) Dárkové karty Sinsay, aby mu Pořadatel vydal doklad o zaplacení Dárkové karty Sinsay – nejedná se však o daňový doklad ani o zjednodušený daňový doklad.

30. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky kdykoliv bez udání důvodů. Tyto podmínky lze najít na webových stránkách https://www.sinsay.com/cz/cz/ a na pokladnách Prodejen.

 

Pomohla Vám naše nápověda?

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.