🏆 -20% MINDEN melegítőfelsőre és melegítőalsóra 🥰 a OFF20 kóddal Nézd meg az ajánlatot >>

PANASZOK

Kérjük annak szíves tudomásulvételét, hogy a visszaküldött csomagok jelentős száma miatt a visszárúk kezelése terén késedelem léphet fel. A kialakult helyzet miatt elnézését kérjük.

Kérjük, a rendelés csomagolását mindenképp őrizze meg, ameddig nem bizonyosodik meg róla, hogy rendelése hiánytalanul megérkezett.

 

Panaszkezelés

A megrendelés minden esetben hibátlan termékekből kell állnia. A termék hibája esetén ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, ugyanazon hiba miatt azonban kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Szavatossági igényét postai úton, online (link a panaszhoz) vagy ügyfélszolgálatunknál is előterjesztheti. Panaszát 30 napon belül elbíráljuk.

 A Sinsay bejelentett szavatossági igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti az  ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a szavatossági igény rendezését szolgáló kezeléséhez; a termék megnevezését, vételárát, teljesítésének időpontját; a szavatossági igény bejelentésének időpontját; a hiba leírását; a szavatosság alapján érvényesíteni kívánt jogot, továbbá az igény rendezésének módját vagy az igény elutasításának indokát.

A Sinsay törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.amennyiben úgy érzi, hogy a Sinsay nem járt el megfelelően, panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi felügyelősége székhelye: 1051 Budapest, Sas u. 19., postacím: 1364 budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36-1-450-2598,
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok

Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Telefonszáma: +36 1-488-2131,
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek_elerhetosegei_2

Illetve igényével bírósághoz is fordulhat vagy az online vitarendezési felületet az alábbi odr linken érheti el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=hu

Termékhibával kapcsolatos reklamációt a vásárlás időpontjától számított két éven belül lehet benyújtani. A webáruházban vásárolt termékekkel kapcsolatos reklamáció kétféle módon nyújtható be:

A választott magyarországi Sinsay áruházban – egyszerűen vigye be az áruházba a kifogásolt terméket a vásárlást igazoló nyugtával együtt, és töltse ki a reklamációs űrlapot.

Reklamációját legegyszerűbben bármely magyarországi Sinsay áruházban teheti meg. Vigye be az áruházba a kifogásolt terméket és a vásárlást igazoló dokumentumokat – nyugta, számla vagy a megrendelés visszaigazolását – amelyek lehetővé teszik számunkra az adott termék azonosítását.

Reklamációját a webáruházon keresztül is benyújthatja, az alábbi instrukciók szerint:

- töltse ki a fiókjából elérhető online termékvisszaküldési űrlapot

- csomagolja be a terméket, és a szállítási díjat előre megfizetve küldje azt el az alábbi címre:

SINSAY - LPP
GLS Európa u. 2.
1444 GLS warehouse

A csomag beérkezésétől számított 14 napon belül reklamációját kivizsgáljuk, és visszajelzést küldünk.  Ha a reklamációt elfogadjuk, a termék értékét két napon belül visszafizetjük a bankszámlájára vagy kártyájára.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 
(a 45/2014. (ii. 26.) Korm. Rendelethez tartozó melléklet alapján)

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet ön a kellékszavatossági jogával? Ön a ...22 hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a polgári törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő....23, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ....24 vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már ön köteles bizonyítani, hogy az ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén ön - választása szerint - az 1. Pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

A Sinsay a fenti szavatosságot vállalja, a termékekért jótállást azonban jogszabályi kötelezettség hiányában nem vállal.

Elállási/felmondási jog tájékoztató (a 45/2014. (ii. 26.) Korm. Rendelethez tartozó melléklet alapján)

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”.

Ha ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: LPP Hungary Kft., SINSAY Corvin Plaza 1082 Budapest, Futó u. 37.
support.hu@sinsay.com

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) 
A visszatérítés során visszautalásos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag önt semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, „a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Hasznos volt ez a válasz?

Adatvédelmi szabályzat frissítés!

Folyamatosan keressük az új megoldásokat, hogy jobban megfelelhessünk az Ön elvárásainak a szolgáltatásunk használata során. Tiszteletben tartjuk az Ön magánéletét és törődünk az Ön adatainak védelmével, ezért a Szolgáltatás működésének frissítésével kapcsolatban kérjük, hogy olvassa el az Adatvédelmi szabályzat új változatát, amelyben bemutatjuk a személyes adatok kezelésének elveit, azok feldolgozásának körét, valamint az Önt ezzel kapcsolatban megillető jogokat és kötelezettségeket.