Regulamin Kart Podarunkowych

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Wydawca – LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44

 Salon Sprzedaży – położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci SINSAY punkt sprzedaży Towarów, oznaczony symbolem akceptacji Kart Podarunkowych SINSAY

Karta Podarunkowa SINSAY – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży

Nabywca - osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową SINSAY

Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej SINSAY, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej SINSAY(wraz z zapisanymi na niej punktami w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, których ilość nie może być mniejsza niż 20), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej SINSAY w Salonach Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej SINSAY.

3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej SINSAY.

4. Wartość Karty Podarunkowej SINSAY wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową SINSAY, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej SINSAY zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.

6. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej SINSAY o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej SINSAY, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej SINSAY. 2 / 4

7. Karta Podarunkowa SINSAY nie podlega wymianie na środki pieniężne.

8. Karta Podarunkowa SINSAY zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej SINSAY Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa SINSAY nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej SINSAY nie może zostać przedłużony.

9. Karta Podarunkowa SINSAY może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Salonach Sprzedaży.

10. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej SINSAY Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Salonie Sprzedaży.

11. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe SINSAY, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

12. Realizacja Karty Podarunkowej SINSAY przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej SINSAY w sposób nieuprawniony.

13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej SINSAYUżytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

14. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej SINSAY poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej. Personel dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.

15. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa SINSAY:

może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży;

-nie podlega wymianie na środki pieniężne;

-posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej SINSAY w wypadku:

-upływu terminu ważności Karty Podarunkowej SINSAY,

-braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej SINSAY, w szczególności:

­ niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,

­ uszkodzenia Karty Podarunkowej SINSAY w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej SINSAY.

17. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej SINSAY wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy. 3 / 4

18. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej SINSAYpunkty zawarte na Karcie Podarunkowej SINSAY pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

19. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej SINSAY będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej SINSAY, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

20. W wypadku, gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej SINSAY będzie wyższa niż liczba odpowiadających jej punktów zawartych na Karcie Podarunkowej SINSAY, Użytkownik może wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej SINSAY.

21. Reklamacji podlega Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację. Użytkownik składając reklamację oddaje obsłudze wybranego Salonu Sprzedaży uszkodzoną Kartę Podarunkową SINSAY. Po rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową SINSAY, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej SINSAY w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa SINSAY, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej SINSAY.

22. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi SINSAY będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

23. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi SINSAY mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży. Naprawioną Kartę Podarunkową SINSAY Wydawca przekaże do salonu, w którym została zgłoszona reklamacja.

24. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej SINSAY Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej SINSAY, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa SINSAY, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

25. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej SINSAY oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 4 / 4

26. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej SINSAY do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej SINSAY potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej SINSAY w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

27. Karta Podarunkowa SINSAY nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

28. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

29. Wydanie Karty Podarunkowej SINSAY Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej SINSAY, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80‑769 Gdańsk, Polska, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS: 0000000778, kapitał zakładowy 3.704.846 PLN (zapłacony w całości), NIP: 583‑10‑14‑898, REGON: 190852164

Twoje dane osobowe
są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.Sinsay.com w zakładce: http://www.Sinsay.com/pl/pl/terms oraz http://www.Sinsay.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.